Snow Elves - Potion of Mist
Roberto gatto potion of mist fixed
Roberto gatto unknown

initial sketches

Roberto gatto 3d

quick 3d mockup

Snow Elves - Potion of Mist

Another potion~